Vinnare av Proxident stipendium 2016

Vinnare av Proxident Stipendium 2016

En bedömningsgrupp med representanter från Proxident AB och STHF har granskat inkomna ansökningar och enats om att 2016 års Proxident Muntorrhets-stipendium på 10 000 kronor går till Tandhygienist Caroline GirestamACT, Akademist centrum för äldretandvård, Folktandvården Stockholms sjukhem.

 

Juryns motivering lyder:

”Ett av ACT:s viktiga uppdrag är att till beslutsfattare, patienter och allmänhet sprida information och kunskap som är framtagen och/eller utvärderad vid centrumet. Caroline som arbetar som Forskningssamordnare kommer att genomföra en randomiserad kontrollerad studie om effekten av förebyggande hemtandvård för äldre individer i särskilda och ordinära boenden.

Syftet är att utvärdera effekten av professionell tandrengöring i kombination med instruktion och information till vård- och omsorgspersonal på oral hälsa, utförd i boendet hos äldre människor med vård- och omsorgsinsatser. Det avses också att studera förekomsten av muntorrhet, luftvägsinfektioner, antibiotikaförskrivning, inverkan på livskvalitet, deltagarnas synpunkter på hemtandvård och vårdpersonalens kunskaper i oral hälsa.”